Aanvragen onderzoek

U kunt het beste vooraf contact opnemen om uw verzoek telefonisch of per e-mail te bespreken. Er kan dan een inschatting worden gemaakt van de haalbaarheid van het door u gewenste onderzoek en de kosten.


In principe moet het betwiste materiaal (het omstreden of in het geding zijnde handschrift of de dito handtekening) in origineel voor onderzoek worden aangeboden. De kans dat het onderzoek tot een bruikbaar resultaat leidt, is dan het grootst. Met kopieën is minder diepgaand onderzoek mogelijk, omdat bij het kopiëren essentiële details verloren kunnen gaan. Bovendien kan een gekopieerd document ook een montage zijn, d.w.z. een reproductie van een uit verschillende documenten samengesteld origineel. Op een kopie van een ondertekende machtiging kan de handtekening bijvoorbeeld van een ander document afkomstig zijn en voor het kopiëren onder de tekst van de ‘machtiging’ zijn gemonteerd. De handtekening is dan wel door de rechthebbende zelf gezet, maar niet onder de machtiging in kwestie.


De meeste tijd gaat meestal zitten in het verzamelen van voldoende referentiemateriaal. Dit zijn handgeschreven teksten en/of handtekeningen van de persoon waarmee het betwiste handschrift moet worden vergeleken. Referentiemateriaal kan bestaan uit spontaan schrift en uit schrijfproeven.


Spontaan handschrift: Met spontaan schrift worden handgeschreven notities en handtekeningen bedoeld die zijn geproduceerd buiten de context van de zaak waarin ze als referentiemateriaal dienen. Voorbeelden van spontaan schrift zijn brieven aan familie of vrienden en invullingen op formulieren, maar ook handtekeningen onder contracten of formulieren van overheidsinstanties (belastingdienst) etc.


Schrijfproeven: Referentiemateriaal kan ook worden verkregen door speciaal voor het onderzoek een tekst te laten schrijven of handtekeningen te laten zetten. Het resultaat hiervan noemen we schrijfproeven. Schrijfproeven zijn dus altijd vervaardigd binnen de context van een zaak. Voor een optimale afname van schrijfproeven kunt u het beste vooraf contact opnemen.


Voor een optimaal onderzoek is over het algemeen spontaan referentiemateriaal nodig uit omstreeks dezelfde periode als waarin het betwiste handschrift of de betwiste handtekening zou zijn vervaardigd (ook wel contemporain referentiemateriaal genoemd). Voor onderzoek van een betwiste handtekening zijn, afhankelijk van o.a. de complexiteit van deze handtekening, tussen de 5 en 20 referentiehandtekeningen nodig, waarvan ten minste enkele uit dezelfde periode (hetzelfde jaar of omliggende jaren) als de betwiste handtekening.


Belangrijke mededeling

In 2025 stop ik met het uitvoeren van forensisch handschrift- en handtekeningonderzoek. Hierop vooruitlopend ben ik mijn praktijk sinds januari 2023 aan het afbouwen. Dit houdt in dat ik bij geschillen tussen partijen alleen nog opdrachten aanneem van rechtbanken, arbitragecommissies, mediators e.d. en niet direct van partijen zelf of hun gemachtigden. Tot eind 2024 neem ik daarnaast nog opdrachten aan in strafzaken, zowel van het OM en RC’s/RHC’s als van strafrechtadvocaten.

NRGD-reg.nr. 1006.4